Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave:
Artikel   1  – Definities
Artikel   2 – Identiteit onderneming
Artikel   3 – Toepassing
Artikel   4 – Het aanbod
Artikel   5 – De overeenkomst
Artikel   6 – Herroepingsrecht/retourneren
Artikel   7 – Gevolgen van de herroeping
Artikel   8 – De prijs
Artikel   9 – Nakoming overeenkomst en garantie
Artikel  10 – Levering en uitvoering
Artikel  11 –  Betaling
Artikel  12 – Gebruik product en regelgeving

Artikel  13 – Aansprakelijkheid (letsel)schade
Artikel  14 – Klachtenregeling
Artikel  15 – Geschillen
Artikel  16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 – Definities

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door het bedrijf worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en het bedrijf;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of bedrijf in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Bedrijf: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen het bedrijf en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en bedrijf gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van het bedrijf.

 

Artikel 2 – Identiteit onderneming

 

Naam:                                            FATBIKE MANIA

 Telefoonnummer:                     +31 6 39634009

 Gevestigd:                                    De Verwondering 54

                                                           3823 HC Amersfoort

                                                           Nederland

 E-mailadres:                               info@fatbikemania.nl

 KvK-nummer:                             90135369

 Btw-identificatienummer:   NL004791305B66

 

Artikel 3 – Toepassing

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van het bedrijf en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen bedrijf en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal het bedrijf voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij het bedrijf zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 – Het aanbod

 

 1. Wanneer een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. Het bedrijf is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als het bedrijf gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden het bedrijf niet.
 4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
  Het exacte tijdstip wanneer er een overeenkomst tot stand komt tussen consument en bedrijf, hangt af van de gekozen betaalwijze:
 2. Overschrijving: Na plaatsing van uw bestelling ontvangt u binnen twee dagen een e-mail van ons waarin we de bestelling uitdrukkelijk aannemen. In deze e-mail vermelden we ook  onze bankgegevens. Gelieve het totaalbedrag van de bestelling naar deze rekening over te       maken.
 3. iDEAL: Zodra u uw bestelling met “Nu kopen” afgesloten heeft, zult u in de volgende stap gevraagd worden naar uw bank. U kunt daarna in de vertrouwde internet banking omgeving van uw eigen bank de betaling afronden. De koopovereenkomst volgt onmiddellijk nadat u      akkoord bent gegaan met de betaling. U wordt teruggeleid naar onze webshop en uw bestelling is geplaatst. U ontvangt van ons nog een aparte bestelbevestiging per e-mail.
 4. PayPal: Zodra u uw bestelling met “Nu kopen” afgesloten heeft, wordt u direct naar PayPal doorverwezen. Daar moet u zich inloggen en de betaling bevestigen door op de knop “nu  betalen” te klikken, waarmee de koopovereenkomst tussen u en ons tot stand komt. Het         aankoopbedrag zal onmiddellijk naar ons worden gecrediteerd.
 5. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt het bedrijf onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door het bedrijf is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 6. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft het bedrijf passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal het bedrijf daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 7. Het bedrijf kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien het bedrijf op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 8. Het bedrijf zal uiterlijk bij levering van het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 9. A: het bezoekadres van de vestiging van het bedrijf waar de consument met klachten terecht kan.

B: de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht.

C: de informatie over garanties en bestaande service na aankoop.

D: de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product of dienst; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand.

E: de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

F: indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

 1. In geval van een duurovereenkomst is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 

 1. U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
 2. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
 3. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan het bedrijf retourneren, conform de door het bedrijf verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Wanneer gebruikssporen zichtbaar zijn, of kilometerstanden niet meer op nul staan, kan het product NIET geretourneerd worden, tenzij anders overeengekomen.
 4. Om het herroepingsrecht uit te oefenen is de consument verplicht binnen 14 dagen na ontvangst van het product dit schriftelijk kenbaar te maken bij bedrijf., middels het modelformulier in de bijlage.
 5. Wij brengen 39,95 euro administratie kosten in rekening.
 6. Eventuele terugbetaling geschiedt binnen 14-28 dagen.
 7. De eventuele kosten die wij aan payin3 of Klarna, hebben moeten afstaan worden door berekend aan de klant.
 8. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan het bedrijf. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier in de bijlage1. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending
 9. Indien consument na afloop van de in dit artikel genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan het bedrijf heeft teruggezonden, is de koop een feit.
 10. Retourneren is voor kosten van de consument.

 

Artikel 7 – Gevolgen van de herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

 1. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal het bedrijf dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14-28 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode. (Let op:  als de consument met de optie Payin3 ( IN3 of KLARNA) heeft betaald dient de consument zelf met IN3 of KLARNA contact op te nemen betreffende de terugbetaling)
 2. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf, is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 3. Indien een fiets die in doos werd afgeleverd, wordt geretourneerd zonder doos, zal er een bedrag gelijk aan 15% van de aanschafprijs, in mindering worden gebracht.

 

Artikel 8 – De prijs

 

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien het bedrijf dit bedongen heeft en:
 4. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 5. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 6. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 7. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is het bedrijf niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Artikel 9 – Nakoming overeenkomst en garantie

 

 1. Het bedrijf staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door het bedrijf, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover het bedrijf kan doen gelden indien het bedrijf is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan het bedrijf schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van het bedrijf komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Het bedrijf is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet indien:
  De consument de geleverde producten en/of de software zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt en/of aangepast.
  b. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van het bedrijf en/of op de verpakking, behandeld zijn;
  c. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid  heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
 6. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van het bedrijf, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 7. Garantie vervalt bij verkoop aan derden partij.
 8. Garantie wordt geleverd op:

 

          de motor         : 1 jaar

          de batterij       : ½ jaar

          de derailleur  : 1 jaar

          de tandwiel-cassette : 1 jaar

          frame                : 3 jaar

 

      Geen garantie wordt geleverd op onderdelen die door normaal (of abnormaal) gebruik aan slijtage onderhevig zijn:

 

 1. kabels
 2. banden
 3. rem-blokjes
 4. rem-schijven
 5. zadel
 6. plastic onderdelen

 

      Garantie vervalt ook in de volgende gevallen:

 

 1. Bij water & sneeuwschade
 2. Bij schade aan de accu door langdurige blootstelling aan de zon (oververhitting)
 3. Als het motor-vermogen en/of de maximum snelheid door de klant zelf is aangepast (dit wordt in de software opgeslagen)
 4. Bij verkoop aan derden partij.

 

Artikel 10 – Levering en uitvoering

 

 1. Het bedrijf zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 60 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 60 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal het bedrijf het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij het bedrijf tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan het bedrijf bekend gemaakte vertegenwoordiger.

 

Artikel 11 – Betaling

 

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan direct bij het sluiten van de overeenkomst.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan het bedrijf te melden.
 3. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door het bedrijf is gewezen op de te late betaling en het bedrijf de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Tevens is het bedrijf gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

Deze incassokosten bedragen maximaal:

 

15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=;

10% over de daaropvolgende € 2.500,=;

5% over de volgende € 5.000,=

met een minimum van € 40,=.

 

FATBIKE MANIA kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Artikel 12 – Gebruik product en regelgeving

 

 1. In verschillende landen geldt verschillende regelgeving met betrekking tot gebruik van het product op de openbare wegen. Bedrijf is niet verantwoordelijk voor de wijze en plaats van gebruik van het product door consument.
 2. De consument dient zelf recente nationale wetgeving te raadplegen ten aanzien van de wijze en plaats en het gebruik van het product.
 3. Bedrijf adviseert RDW (of een soortgelijk orgaan in het buitenland) te raadplegen voor de laatste regelgeving omtrent het gebruik van het product op openbare wegen. 

 

Artikel 13 – aansprakelijkheid (letsel)schade

 

 1. Bedrijf is niet aansprakelijk te stellen voor eventuele (letsel)schade ontstaan door gebruik van product.

 

Artikel 14 – Klachtenregeling

 

 1. Eventuele klachten kunnen kenbaar worden gemaakt door middel van schriftelijke kennisgeving via het volgende emailadres: info@fatbikemania.nl
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij het bedrijf.
 3. Bij het bedrijf ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door het bedrijf binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 60 dagen na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door het bedrijf, zal het bedrijf naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
 6. Terugbetaling geschiedt binnen 14-28 werkdagen.
 7. Wij brengen 25 euro administratie kosten in rekening.

 

Artikel 15 – Geschillen

 

 1. Op overeenkomsten tussen het bedrijf en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

 1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 1 – Modelformulier voor herroeping

 

—Aan FATBIKE MANIA           E-Mail: info@fatbikemania.nl

 

 

 

—Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

 

 

 

—Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

 

 

 

—Naam/Namen consument(en)

 

 

 

—Adres consument(en)

 

 

 

—Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

 

—Datum

 

 

 

*Doorhalen wat niet van toepassing is